Naujienos Verslas

Skelbiama kandidato į UAB „Marijampolės butų ūkis“ nepriklausomus valdybos narius atranka

Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“ (toliau Bendrovė), juridinio asmens kodas 151005356, Šaulių g. 4 LT-68177 Marijampolė

1. Skelbiama vieno kandidato atranka į Bendrovės nepriklausomus valdybos narius, turinčius kompetenciją vadybos ar žmogiškųjų išteklių valdymo srityse. Bendrovės interneto svetainės adresas: http://www.marijampolesbustas.lt

2. Bendrovės adresas ir elektroninio pašto adresas, kuriais kandidatai turi pateikti dokumentus:
2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu: UAB „Marijampolės butų ūkis“, Šaulių g. 4, LT-68177 201 kab. Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 –17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka pirmadieniais – penktadieniais 12.00 –12.45 val.
2.2. elektroniniu paštu info@marijampolesbustas.lt, nurodant laiško dalyką „Valdybos narių atranka“
2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: UAB „Marijampolės butų ūkis“, Šaulių g. 4, LT-68177 Marijampolė.

3. Atrankos būdas – pokalbis.

Atranką vykdys Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

4. Laikotarpis, kuriam kandidatas renkamas į Bendrovės valdybos narius:

Iki valdybos kadencijos pabaigos, t.y. 2022 m. sausio 10 d.

5. Kandidatas į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:
5.1. turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

6. Kandidatas į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:
6.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;
6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;
6.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);
6.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
6.5. kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
6.6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra bendrovės, į kurios valdybos nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
6.7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

7. Specialieji reikalavimai kandidatui į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario vietą:
7.1. turėti kompetenciją vadybos ar žmogiškųjų išteklių valdymo srityse. Šią kompetenciją patvirtina ne mažesnė nei 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo juridinio asmens strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtis;
7.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;
7.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;
7.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:
8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (toliau – kandidato prašymas) (1 priedas);
8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;
8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka 5, 6 ir 7 punktuose nurodytus reikalavimus.

9. Dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus Uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis“ 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. birželio 13 d.

10. Uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

Vytautas Jašinskas, tel. (8 343) 20 206, info@marijampolesbustas.lt
Donatas Jankevičius, tel. (8 343) 20 206, info@marijampolesbustas.lt

11. Kita informacija:

Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą.

PRIDEDAMA:

1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).